O23 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery Policy) และนโยบายไม่รับของขวัญ และของกานัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่

เนื้อหาของนโยบายประกอบด้วย – วัตถุประสงค์

– ขอบเขตใช้บังคับกับใครบ้าง

– นิยามคาว่า สินบน หมายถึงอะไรบ้าง รวมถึงการรับของขวัญ ของกานัล (Gift) ค่าอานวยความสะดวก เครื่องแสดงไมตรีจิต การรับบริจาค การรับเลี้ยง และประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เมื่อการเสนอ การให้ หรือการรับที่สามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุ เป็นผลได้ว่าคือสินบนและรวมถึงการให้หรือรับกันภายหลัง (การรับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่จะแตกต่างจากการรับโดยธรรมจรรยา ซึ่งหมายถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาล หรือวันสาคัญ ดังนั้น การรับของขวัญ ของกานัล หรือสินน้าใจ จากการปฏิบัติหน้าที่ อาจเป็นการรับสินบน นโยบายจึงต้องกาหนดให้ ชัดเจน)

– การฝ่าฝืนนโยบายจะมีมาตรการจัดการอย่างไร – มาตรการติดตามตรวจสอบ
– ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส

– มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส การรักษาความลับ – ระบุวัน เดือน ปี ที่ประกาศ

ita34